Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.jobpersonality.com van Jobpersonality B.V. te ‘s-Hertogenbosch, Nederland (hierna “de internetsite”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Disclaimer

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Jobpersonality niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppeling van of naar websites van derden

Wanneer Jobpersonality hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Jobpersonality de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Jobpersonality niet geverifieerd. Jobpersonality aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van Jobpersonality. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Jobpersonality of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobpersonality mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Jobpersonality is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of  Jobpersonality op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.

Gegevens voor de nieuwsbrief

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Jobpersonality gebruik van Mailchimp. Dat betekent dat jouw e-mailadres en opgegeven naam of alias worden bewaard in Mailchimp. Wij zullen je niet ongevraagd toevoegen aan onze nieuwsbrief. Je kunt je alleen door middel van een dubbele opt-in opgeven. Dit houdt in dat je na aanmelding een bevestigingsmail krijgt op het opgegeven adres. In die e-mail staat een hyperlink die je moet aanklikken. Pas als dat gebeurd is, ontvang je de nieuwsbrieven van Jobpersonality. In Mailchimp blijven de gegevens bewaard zo lang je hier toestemming voor geeft. Onder elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid je af te melden, waarna je gegevens uit het e-mailbestand van Jobpersonality op Mailchimp worden verwijderd. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van de nieuwsbrieven. Gegevens die wij analyseren zijn bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend of op welk artikel het meeste wordt geklikt. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring van Mailchimp.

Privacy

In onze privacyverklaring kan je lezen hoe wij jouw privacygegevens respecteren.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Jobpersonality behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de internetsite bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.